مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

جداول و مشخصات فنی فایبرسمنت

مقایسه وزنی دیوار داخلی با ضخامت متوسط 11 سانتیمتر 

 

 

متریال

وزن(کیلوگرم در هر متر مربع)

اجر فشاری

250

بلوک سفالی

190

تری دی وال

150

بلوک پوکه صنعتی

127

بلوک گچی

90

بلوک بتون گازی

86

فایبر سمنت

25

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه متوسط وزنی دیوار خارجی با ضخامت متوسط 18 سانتیمتر 

متریال

وزن(کیلوگرم در هر متر مربع)

اجر فشاری

315

بلوک سفالی

215

تری دی وال

195

بلوک پوکه صنعتی

130

بلوک گچی

190

بلوک بتون گازی

185

فایبر سمنت

30

 

 مقایسه شاخص کاهش صدا دیوار داخلی 

متریال

db

اجر فشاری

47

بلوک سفالی

42

تری دی وال

48

بلوک پوکه صنعتی

45

بلوک گچی

40

بلوک بتون گازی

43

فایبر سمنت

41

 

 مقایسه مقاومت حرارتی دیوار خارجی 

متریال

w / k .m2

اجر فشاری

0.19

بلوک سفالی

0.27

تری دی وال

2.02

بلوک پوکه صنعتی

1.08

بلوک گچی

0.31

بلوک بتن گازی

0.66

فایبر سمنت

2.1

 

بالا